Extern- och internrevisionens samverkan
: En studie om samverkan, relation och tillit mellan extern- och internrevision

 • Sara Borgander
 • Teodor Larsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Organisationers ständiga förändringar har i kombination med större krav från intressenter satt företagens styrning och framför allt revision på kartan. Tidigare studier har visat att revisionen och dess samverkan är av stor vikt för att åstadkomma ett bättre resultat av revisionstjänsten. Baserat på tidigare forskning saknas djupare och nyare studier gällande förståelsen för respektive part i revisionens samverkan.
Utifrån denna studie kommer förhållandet mellan den externa och interna revisorn att undersökas. Syftet med studien är att skapa en förståelse för samverkan, relation och tillit mellan den externa respektive interna revisionen. För att uppnå studiens syfte genomfördes intervjuer med personer inom den externa och interna revisionsbranschen. Empirin samlades in från totalt sju respondenter som därefter analyserades med utgångspunkt i teori och framtagen modell.
Resultatet visar att samverkan, relation och tillit påverkar varandra och det övergripande förhållningssättet mellan extern- och internrevision där kommunikation, kunskap och kvalité identifierats som avgörande. Studiens slutsats är således att kunskap krävs för relation, kvalité krävs för tillit och kommunikation krävs för samverkan, där samtliga krävs för att åstadkomma ett optimalt förhållande mellan parterna i revisionen.
Genom en vidareutveckling av den framtagna modellen visualiseras förhållandet mellan extern- och internrevision och bidrar till den teoretiska förståelsen. Studien ger även revisorerna insikter för hur en praktisk tillämpning inom området ska se ut. Studien har också bidragit med en ökad förståelse för samverkan och vad det kan bidra med även i andra förhållanden.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareGert Paulsson (Handledare) & Özgün Imre (Bedömande lärare)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • samverkan
 • internrevision
 • externrevision
 • relation
 • tillit

Citera det här

'