Får jag skriva vad jag vill? Om kortskrivning i gymnasieskolan med fritt eller styrt ämnesval

 • Nilsson Carola

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Undersökningens syfte är att undersöka hur elevers texter förändras utifrån hur styrt valet av ämne för deras texter är. Skrivande i skolan är en viktig del av elevernas läroprocess, vilket synliggörs inom den aktuella forskningen och i kursplanen för ämnet svenska. Undersökningen bygger på analyser av texter som elever på gymnasiet producerat i samband med undervisningsmomentet kortskrivning där eleverna skrivit utifrån tre olika grader av ämnesstyrning; fritt, semi-styrt och styrt. I analysen läggs tonvikt på tre övergripande områden som gäller texternas framställningsform och stil, textkomplexitet och språkkvalitet, samt funktion. Resultatet av min undersökning visar att utformningen av skrivuppgiften kortskrivning inverkar på hur eleven väljer att skriva sin text. Elevtexterna tillhörande de ämnesstyrda uppgifterna är kortare, mer formella, mer opersonliga och mer korrekta än i den fria skrivuppgiften. I redovisningen av resultatet framgår det även att eleverna överlag är positiva till kortskrivning som arbetsmetod i undervisningen.

  Tilldelningsdatum2006-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '