Föräldrars erfarenheter av att vårda ett vuxet barn med schizofreni

 • Johanna Carlsson
 • Jessica Tibell

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Schizofreni är en sjukdom vars orsak ännu är okänd och ungefär 1 procent av befolkningen drabbas. Sjukdomen kan påverka både personen med schizofreni och de anhöriga på ett negativt sätt. När ett barn insjuknar är det ofta föräldrarna som tar på sig ansvaret för att vårda barnet. Syftet var att beskriva föräldrars erfarenheter av att vårda ett vuxet barn med schizofreni. Litteraturstudien genomfördes genom att vetenskapliga artiklar inom ämnet granskades, analyserades och sammanställdes till ett resultat. Föräldrar berättade om kaos vid sjukdomens utbrott, känslor av kris då diagnos fastställdes samt erfarenheter av negativt bemötande från vårdpersonal. Föräldrar sörjde förlusten av sitt friska barn och de förhoppningar de haft inför barnets framtid. De upplevde att stöd från omgivningen, speciellt från andra föräldrar i samma situation, gjorde att omvårdnaden av barnet upplevdes som lättare. Föräldrar uttryckte både positiva och negativa aspekter av att vårda sitt vuxna barn. Ofta upplevdes vårdandet som ett livslångt åtagande. Flera föräldrar berättade även att de blivit utsatta för våld av sitt vuxna barn. Vårdpersonal bör ha adekvat utbildning för att de ska kunna bemöta föräldrar till ett barn med schizofreni. Att föräldrars erfarenheter värdesätts och att deras upplevelser tas på allvar kan innebära att deras livskvalitet förbättras.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '