Föräldrastödsmetoder för prevention av psykisk ohälsa hos barn
: En litteratursammanställning

 • Evalott Palmquist Kristiansson
 • Susanne Larsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Bakgrund: Psykisk ohälsa hos barn är ett växande folkhälsoproblem. Att upptäcka och sätta in insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn är ett av barnhälsovårdens mål. Föräldrastödsmetoder för att förebygga psykisk ohälsa är en insats på folkhälsoområdet som lämpar sig väl för ett evidensbaserat förhållningssätt. Familjen är en av de viktigaste faktorerna för att förebygga utvecklingen av psykisk ohälsa hos barn. Syfte: Syftet var att belysa effekten avmanualbaserade föräldrastödsmetoder för prevention av psykisk ohälsa hos barn.Metod: Strukturerad litteraturstudie baserad på 15 vetenskapliga artiklar. Studien inkluderar artiklar där föräldrastödsintervention med metoderna Active parenting, COPE, Komet och Marte Meo utvärderas. Resultat: I resultatet framkom följande effekter: a/ Förbättring för föräldrarna gällande förstärkning av föräldrarollen, psykisk hälsa och ökad tilltro till den egna förmågan i rollen som förälder, selfefficacy. b/ Barnens beteendeproblem förbättrades signifikant. c/ Påverkan på interaktionen mellan förälder och barn visade sig i form av en förbättrad relation.Slutsats: Resultatet från studien kan ligga till grund för att utveckladistriktssköterskans familjefokuserade arbete för prevention av psykisk ohälsa hos barn. Föräldrastödsmetoderna Active Parenting, COPE, Komet och Marte Meo resulterade i goda effekter för förstärkning av föräldrarollen, förbättring av föräldrars psykiska hälsa, förbättring av barns beteende samt förbättrad relation mellan förälder och barn.

  Tilldelningsdatum2010-juni-04
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEva Clausson (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • föräldrastödsmetoder
  • effekter
  • prevention
  • barn
  • psykisk ohälsa
  • folkhälsa

  Citera det här

  '