Förändring i ledningsgruppens sammansättning och dess påverkan på kapitalmarknaden med kontextuellt handlingsutrymme i fokus
: En studie på den svenska marknaden

 • Malin Magnusson
 • Sandra Stilling

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Omfattande empirisk forskning har länge studerat hur olika aspekter av ledningsgruppen påverkar företagets prestation, samt hur aktiemarknaden reagerar på ny information som tillkännages. Vidare har forskning introducerat kontextuellt handlingsutrymme som en påverkande faktor mellan ledningsgruppen och företagets prestation.

  Kombinationen av dessa koncept har tidigare inte studerats inom svensk kontext. Omtalade skandaler de senaste åren har varit konkursen av HQ Bank samt avskedandet av Swedbanks verkställande direktör. Denna uppsats syftar till att förklara hur en förändring i ledningsgruppens sammansättning påverkar reaktionen på den svenska kapitalmarknaden, med kontextuellt handlingsutrymme som betingande faktor. För att uppfylla syftet utgår studien utifrån en positivistisk syn med en deduktiv ansats samt en kvantitativ metod som grundas på en event study.

  Resultaten visar att en förändring i ledningsgruppens sammansättning inte påverkar kapitalmarknadens reaktion med kontextuellt handlingsutrymme som en betingande faktor. Detta kan bero på den starka ägarstrukturen som svensk kontext präglas av. Däremot indikerar studien att orsaken till att en förändring uppstår möjligen har en påverkande effekt på kapitalmarknadens reaktion. Resultaten visar även att om företagets tidigare prestation varit positiv påverkar detta kapitalmarknadens reaktion positivt vid en förändring i ledningsgruppen.

  En viktig slutsats är att det kontextuella handlingsutrymmet möjligen inte har en modererande effekt på sambandet mellan förändring i ledningsgruppens sammansättning och kapitalmarknadens reaktion. Däremot indikerar resultaten att kontextuellt handlingsutrymme kan ha en direkt påverkande effekt på sambandet istället.

  Avslutningsvis bidrar denna studie med en argumentation samt diskussion kring relationen mellan förändring i ledningsgruppens sammansättning och kapitalmarknadens reaktion, och har således utvecklat tankesättet kring koncepten som studien berör.

  Tilldelningsdatum2016-juni-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareTimurs Umans (Handledare) & Håkan Jankensgård (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • förändring i ledningsgruppens sammansättning
  • handlingsutrymme
  • överavkastning
  • bolagsstyrning
  • kapitalmarknadens reaktion

  Citera det här

  '