”För det första måste det vara roligt!”
: En studie om pedagogers tankar kring möjligheter och hinder med musikaktiviteter i förskolan

 • Victoria Berntsson
 • Susanne Svensson

  Examensarbete: Masterexamen

  Abstract

  Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka möjligheter och hinder som kan uppstå för pedagogen i planeringen och genomförandet av musikaktiviteter i förskolan. Arbetet ska ge ökad kunskap om hur musiken kan vara en del i en pedagogisk verksamhet samt hur barnen kan utvecklas individuellt och kollektivt. I litteraturdelen presenteras relevant forskning som behandlar barns utveckling och lärande. Arbetet visar även på ett förändrat läraruppdrag, läroplanens mål och riktlinjer synliggörs liksom det sociokulturella perspektiv som denna uppsats vilar på. Valet av metod föll på en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer av fem pedagoger. Analysen visar att pedagogerna har ett stort musikintresse och ser flera möjligheter med musikaktiviteter. Ett genomgående mönster hos samtliga pedagoger är att det finns en medvetenhet om möjligheterna i musikaktiviteterna för barnens sociala lärande, där de ser glädje och gemenskap som viktiga vinster. De hinder som nämns är främst av praktisk karaktär. Analysen visar även att de flesta pedagoger inte har någon planering med metod, mål och syfte nedskriven. Trots avsaknaden av denna visar pedagogerna sig väl medvetna om barnens lärande genom musik, främst i form av långsiktiga sociala mål för gemenskap och glädje.

  Tilldelningsdatum2010-feb.-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMichael Eylers (Handledare) & Marie-Louise Hjort (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • förskola
  • gemenskap
  • glädje
  • hinder
  • musikaktiviteter
  • möjligheter
  • pedagog
  • planering

  Citera det här

  '