För-och nackdelar med revision
: Utifrån revisionspliktiga företagsperspektiv

 • Ramy Abd Rahem
 • Salim Jamous

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka hur revisionspliktiga företag uppfattar fördelarna och nackdelarna med en revision, enligt deras ekonomiansvariga. Dessutom syftar studien till att utvärdera om revisionen fungerar som en värdefull mekanism eller utgör en ekonomisk börda för företaget. För att analysera och förstå ämnet närmare, tar studien hänsyn till följande teorier: intressentteorin, legitimitetsteorin och agentteorin. Studien använder sig av en kvalitativ metod och en empirisk undersökning i form av intervjuer. Det utfördes intervjuer med sex respondenter från olika branscher som har obligatorisk revision. Studien har identifierat fyra betydande fördelar med revision: dess funktion som mekanism för att förbättra den interna styrningen, som legitimitetsverktyg och försäkran, som kontrollmekanism för att säkerställa efterlevnad av lagar och regler, samt som mekanism som skapar nya affärsmöjligheter. Nackdelarna som identifierades var att revisionen var både kostsam och arbetsintensiv. Resultatet påvisade att fördelarna med revision överväger nackdelarna, vilket förstärks av studiens empiri. Samtliga av respondenterna uttryckte att de inte skulle avstå från revision, och detta motiverades av att fördelarna är av stor betydelse för företagets efterlevnad och framgång. Respondenternas prioritering av revision, trots eventuella kostnader och arbetsbelastning, tyder på att de erkänner revisionens betydelse som av enorm vikt för företaget.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Bengtsson (Handledare), Elin Smith (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • Revision
 • För-och nackdelar
 • Revisionsplikt
 • Intressentteorin
 • Agentteorin
 • legitimitetsteorin

Citera det här

'