Förebyggande av ekonomisk brottslighet med hjälp av interna kontroller

 • Ann Dahlgren
 • Josefin Theorin
 • Cecilia Wahlman

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vår slutsats är att ekonomisk brottslighet som begås av anställda, det vill säga individuell yrkesbaserad brottslighet, inte förebyggs med hjälp av interna kontroller, definierade av COSO.

  Syftet med vår uppsats är att förklara hur företag, med hjälp av den interna kontrollen förebygger individuell yrkesbaserad brottslighet.

  De visade sig att 40 % av de tillfrågade respondenterna varit utsatta för individuell yrkesbaserad brottslighet.

  Uppsatsen baseras på surveymetoden och undersökningen genomfördes med enkäter. Vi har valt tre teorier som grund för vår undersökning vilka är; situationell brottsprevention, rutinaktivitetsteorin och agentteorin. Utifrån dessa teorier och COSO-modellen vill vi förklara hur förebyggande åtgärder kan förhindra individuell yrkesbaserad brottslighet. Vidare formulerades hypoteser som vi avser att testa.

  Urvalet vi använder oss av är bedömningsurval. Sveriges tre största näringslivsområden valdes ut som respondentgrupp. Inom respektive område valdes företag med fler än 500 anställda.

  Analysen genomfördes med Pearsons chitvå-tester, oberoende t-tester, regressionsanalyser och reliabilitetsanalys.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '