Förebyggande hembesök i Osby kommun
: åtgärder äldre personer utfört efter hembesöket

 • Andriette Näslund

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Bakgrund: Samhället står inför förändringar som innebär att andelen personer över 65 år har ökat och över tid även de närmsta åren kommer att öka. För att möta den ökande andelen äldre i samhället behövs förebyggande insatser. Ett sätt att arbeta förebyggande är att göra hembesök som syftar till att bibehålla självständighet och god hälsa. Osby kommun har sedan 2006 arbetat förebyggande med att besöka 75 åringar i ordinärt boende. För att kunna utvärdera effekten av verksamheten i Osby behövs det kunskap om hur personerna förhåller sig till rekommendationer som ges och vilka åtgärder de vidtar. Syfte: Denna studie syftade till att undersöka vilka åtgärder äldre personer utfört efter att de fått ett förebyggande hembesök. Metod: En kvantitativ ansats valdes för att utföra studien. Enkäter sändes ut till 147 personer som fått förebyggande hembesök under 6 månader. Frågorna som ställdes handlade om säkerhet i hemmet, träning och rörelse, mat och måltider samt kontakter angående hälsa. Svarsfrekvens var 83 personer vilket motsvarar 56%. Analyser av enkäten gjordes i analysverktyget SPSS utifrån signifikansprövning enligt McNemar och logistisk regression. Statistik togs fram på hur många som utfört åtgärder innan besöket och hur åtgärderna ökade efter rekommendationerna som lämnats under samtalet. Resultat: Resultatet visade att signifikans uppmättes på flera områden runt säkerhet i hemmet och träning och rörelse. Flera av de som fått förebyggande hembesök utförde åtgärder efter besöket inom dessa områden. Majoriteten av de äldre rörde på sig aktivt efter besöket och flertalet genomförde åtgärder som förbättrade säkerheten i hemmet. Ingen signifikans framkom i de logistiska regressionerna mellan kön, ålder, ensam/sammanboende eller läge på bostaden och de beroende variablerna, det vill säga insatser gällande säkerhet i hemmet, träning och rörelse, mat och måltider samt kontakter angående hälsa. Diskussion: Studien har ett litet urval vilket gör det svårt att dra slutsatser utifrån de framkomna resultaten. På det antal individer som besvarat enkäten framkom att samtalet hade effekt och att åtgärder utfördes efter de rekommendationer som gavs. Distriktssjuksköterskorna påverkar de som besökts till att bli delaktiga runt förändringar i sin vardag. Vidare behövs fler studier för att resultatet ytterligare ska kunna säkerställas.

  Tilldelningsdatum2016-maj-04
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePia Petersson (Handledare) & Albert Westergren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • förebyggande hembesök
  • äldre
  • prevention
  • hälsa

  Citera det här

  '