Företagares kunskap om revision och revisorns roll
: påverkar företagarnas kunskap om revision och revisorns roll deras benägenhet att anlita en revisor?

 • Kenan Vidjen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studiens syfte är att förklara huruvida bristande kunskap om revision och vad en revisor gör kan vara den bidragande faktorn till att nystartade företag väljer bort revision. Den vetenskapliga metoden som använts i studien är positivistisk med en deduktiv ansats. Undersökningens empiri är införskaffad med hjälp av en webenkät. Respondenterna bestod av företagare i Blekinge- och Skåne län som startat ett aktiebolag under år 2015 eller senare vilka i sin tur av valdes av bekvämlighetsskäl. Den teoretiska referensramen utgår från aktuell forskning vad gäller syftet med revision, revisorns roll, förväntningsgapet och slutligen vad som influerar en organisation att köpa tjänster. Agent-, legitimitets-, intressent- samt institutionell teori kan förklara varför revision är betydelsefullt och därmed också vilka intressenter som har ett intresse av att ett företag har anlitat en revisor. Studiens resultat och slutsatser påvisar att det finns ett positivt samband mellan företagarnas kunskap om revision och benägenheten att anlita en revisor. Ett samband mellan företagarnas kunskaper om revisorns roll och benägenheten att anlita en revisor kunde dock inte påvisas. Resultatet visar att de företagarna som inte valt att anlita en revisor i genomsnitt saknar tillfredsställande kunskaper om revision samt om revisorns roll medan företagarna som anlitat en revisor har tillfredställande kunskaper. Undersökningen förklarar att dagens revisorer troligtvis inte marknadsför sig tillräckligt bra vad gäller nyttan samt fördelarna en revisor faktiskt kan tillföra ett nystartat företag.

  Tilldelningsdatum2016-juni-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePernilla Broberg (Handledare), Nellie Gertsson (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • revision
  • revisorns roll
  • nystartade företag
  • entreprenörskap
  • kunskap
  • b2b

  Citera det här

  '