Företagsförvärv
: en studie om revisorns roll i förvärvsprocessen

 • Jonas Stenfeldt
 • Joel Wedenell

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Företagsförvärv är i dagens samhälle vanligt förekommande när företag har som målsättning att växa. Det finns en del tidigare forskning kring detta området, däremot finns det inte lika mycket forskat kring aktiva aktörer vid förvärvsprocessen. Vi har valt att inrikta oss på en specifik aktör i denna studien, revisorn. Detta för att revisoryrket kan innebära flera olika roller och arbetsuppgifter, till exempel revisorn som granskare, revisorn som rådgivare samt en roll där revisorn har en legitimerande funktion. I denna studie är det framförallt revisorn som rådgivare som behandlas och det vi vill undersöka är var i förvärvsprocessen revisorn är delaktig samt vad den då bidrar med.

  Syftet med denna studie är att öka förståelsen för processen vid ett företagsförvärv samt vad revisorn bidrar med i denna.

  I denna studie har fem fallstudier genomförts där semistrukturerade intervjuer har gjorts med revisorer som har eller har haft koppling till företagsförvärv. Teorin från referensramen användes vid vår analys av de empiriska resultaten, detta gjordes för att se hur tidigare teori förhåller sig till vår empiri.

  Studiens resultat visar att revisorns roll under förvärvsprocessen fungerar som en rådgivare, det är däremot ovanligt att revisorn är delaktig under hela processen. Den del i processen där revisorn bidrar med mest är vid företagsbesiktningen, som även kan nämnas som due diligence. Vidare kan vi konstatera att ett företagsförvärv oftast innebär en väldigt stor och komplex process där det kan uppstå problem dock är det väldigt ovanligt att ett företagsförvärv avbryts.

  Tilldelningsdatum2014-sep.-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEva Lövstål (Handledare) & Pernilla Broberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • företagsförvärv
  • förvärvsprocess
  • revisor
  • rådgivare
  • due diligence

  Citera det här

  '