Företagskultur sett ur ett Human Resource perspektiv
: en studie baserad på personer inom HR och dess syn på och arbetssätt med företagskultur

 • Malin Carlsson
 • Hannah Cole
 • Matilda Ohlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I denna studie undersöks hur personer i HR position upplever och arbetar med sin företagskultur, samt huruvida respondenterna anser att de kan styra med hjälp av denna. Tyngdpunkt ligger på respondenternas personliga uppfattning av ämnet vilket i sin tur diskuteras i förhållande till litteraturen. Studien är av kvalitativ karaktär med en abduktiv metodansats. Urvalet bestod av åtta respondenter från företag inom tjänste-, produktion-, tjänsteproduktion och serviceföretag. Ett bekvämlighetsurval gjordes för att säkerställa att företagen hade en uttalad företagskultur samt att respondenterna kunde bidra med sin syn på området. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats med hjälp av en intervjuguide. Resultatet visade att respondenternas syn på den egna företagskulturen varierade vilket visade sig ha att göra med vilken typ av organisationsstruktur de representerade. Vidare framkom det att företagets ålder, ledarskap samt åldersfördelning bland medarbetarna har en påverkan på kulturen. De företag som lättast kan påverka sin företagskultur är de som ger stort utrymme för medarbetarinflytande och egna initiativ.

  Tilldelningsdatum2009-nov.-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarie-Louise Österlind (Handledare) & Ben Naji (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • företagskultur
  • human resource
  • värderingar
  • förändring och arbetssätt

  Citera det här

  '