Företagsstrategi och kapitalstruktur
: en kvantitativ studie om hur företagets strategiorientering påverkar dess kapitalstruktur, med fokus på svensk hälsovårdssektor

 • Hai Nguyen
 • Dejan Spasovic

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Företagsfinansiering är ett väl diskuterat ämne de senaste årtionden. Alla beslut som fattas av företagsledningen innebär finansiella konsekvenser för företaget. Ett av de viktigaste områdena inom företagsfinansiering är kapitalstrukturen, som handlar om hur stor företagets totala skulder är i förhållande till det egna kapitalet. Det finns många faktorer som påverkar företagets kapitalstruktur, nämligen lönsamhet, storlek med flera. Med grund i The pecking order theory samt Miles och Snows typology försöker vi i denna uppsats att förklara sambandet mellan företagsstrategi och kapitalstruktur. Företagen delas in i olika strategier utifrån hur stor andel av sin nettoomsättning respektive företag spenderar på forskning och utveckling. Vår urvalsgrupp består av 54 företag inom hälsovårdsindustri i Sverige. Alla dessa bolag är listade på börsen Nasdaq Stockholm. Utav de här 54 bolagen kunde vi identifiera 12 bolag med försvarare strategi, 36 företag som har prospektör strategi och 6 företag med analyserare strategi. Våra resultat tyder på att företag med försvarare strategi är positivt och statistiskt signifikant relaterade till använding av skulder. Däremot är prospektörer signifikant och negativt relaterade till användning av skuldfinansiering. Dock kunde inte vi hitta något statistiskt säkerställt samband mellan analyserare och skuldfinansiering. Denna uppsats bidrar till ökade förståelser för hur företagsstrategi och kapitalstruktur kan vara relaterade till varandra.

Tilldelningsdatum2021-sep.-06
OriginalspråkSvenska
HandledareMartin Abrahamson (Handledare) & Emil Numminen (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Bank och finans

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • kapitalstruktur
 • strategi
 • miles och snow
 • skuldfinansiering
 • aktiefinansiering
 • skuldsättningsgrad

Citera det här

'