Förhandling eller förvandling?
: sambedömningens förutsättningar att utveckla professionella bedömare i matematikämnet

  • Johan Lovesten
  • Patricia Skrt

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studiens syfte är att identifiera vilka former av sambedömning som verksamma matematiklärare på mellanstadiet ingår i vid bedömning av nationella prov, och hur de anser att det ger dem möjligheter att utvecklas som bedömare. Begreppet sambedömning har genom studier visat sig bära på en skiftande innebörd av syften och former vilka i sin tur har inneburit skiftande förutsättningar för lärare att utveckla förmågor att utföra likvärdiga bedömningar. Dessa likvärdiga bedömningar ansågs inte hålla tillräckligt god nivå utan tycktes undermålig av myndigheter. Ett webbaserat frågeformulär besvarades och analyserades vilket visade att majoriteten av lärarna ingick i sambedömning. Dock saknade formen och syftet för sambedömningen viktiga aspekter som gjorde att lärarna inte använde alla förmågorna som utgör en full bedömningskompetens. Samsynen utgjorde kärnan i sambedömningen medan samstämmigheten och reliabiliteten var av skiftande karaktär mellan lärarna, varpå hela bedömningsprocessen i vissa fall inte kunde anses vara valid eller likvärdig. Lärarna var mycket medvetna om detta och kunde själva uttrycka var deras behov av vidare utveckling inom bedömning fanns, för att deras bedömningar av NP skulle bli mer likvärdiga.            

 

Tilldelningsdatum2021-jan.-25
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Green (Handledare) & Kristina Juter (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

  • sambedömning
  • likvärdig bedömning
  • matematik
  • nationella prov
  • svenska mellanstadielärare

Citera det här

'