Förlusten av ett bröst
: En kvalitativ litteraturstudie om kvinnors upplevelser av en genomgången mastektomi behandling

  • Jacob Sätre
  • Suzan Sherwani

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen. Den främsta behandlingsmetoden är operation där mastektomi är vanligt förekommande. En förlust av ett bröst kan ha stor psykisk och fysisk påverkan och därav är det av stor vikt att granska och beskriva kvinnors upplevelser av att ha genomgått denna behandlingsmetod.
Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser efter att ha genomgått en mastektomi till följd av bröstcancer
Metod: En kvalitativ litteraturstudie som grundar sig i 10 vetenskapliga artiklar. Informationssökningen skedde genom systematisk sökning i de omvårdnadsrelaterade databaserna CINAHL och PubMed.
Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier; den förändrade kroppen och att acceptera situationen. Utifrån de två huvudkategorierna skapades fyra subkategorier; självbilden och självförtroendet, sexualitet, hantera sin nya situation och stöd av omgivningen.
Diskussion: Metoddiskussionen diskuterades utifrån Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp. Resultatdiskussionen utgick ifrån tre fynd; försämrad
livskvalité, den påverkade sexualiteten och styrkan i att vara sårbar. Mastektomi innebär fysiska och psykiska utmaningar. Kvinnorna upplevde en förändrad kroppsbild, identitet och självbild efter operationen.
Slutsats: Litteraturstudien har visat att starka känslomässiga reaktioner uppstår hos kvinnor som genomgått en mastektomibehandling då kroppsbild, identitet och sexualitet berörs i hög grad. Resultatet kan bidra till en ökad förståelse hos sjuksköterskor som då kan ge lättare stöd till kvinnor som genomgått en mastektomibehandling.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareLena Larsson (Handledare) & Ann-Christine Andersson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)
  • Cancer och onkologi (30203)

Nyckelord

  • upplevelse
  • kvinnor
  • mastektomi
  • bröstcancer

Citera det här

'