Förskolan-en arena för språkutveckling? -en studie om pedagogers och specialpedagogers språkstimulerande arbetssätt

 • Anette Nordling
 • Agneta Svärd

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syftet med föreliggande studie är att kartlägga, belysa och granska hur pedagoger i förskolan och specialpedagoger arbetar med att stimulera barns språkutveckling i förskolan, vilket arbetssätt, metoder och material de använder. Syftet är också att undersöka om pedagoger i förskolan har tillgång till specialpedagogiskt stöd i sitt arbete, och hur detta eventuella stöd ser ut. Studien tar upp en översikt av tidigare forskning i ämnet, och med hjälp av intervjuer och frågeformulär sökte vi svar på våra problemformuleringar. Vi ville se hur pedagoger och specialpedagoger arbetar med att stimulera barns språkutveckling i förskolan. Även förekomsten av specialpedagogiskt stöd undersöktes. Sammanfattningsvis pekar resultaten på att pedagoger i förskolan lägger stor vikt vid samspelet med barnen och samtalet som grund för språkutvecklingen. Det specialpedagogiska stödet till förskolans pedagoger ser ut att variera beroende på vilken kommun man är verksam i.

  Tilldelningsdatum2008-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '