Förskolans gård som undervisningsplats?
: en fenomenografisk studie om förskollärares uppfattningar kring nyttjandet av utomhusmiljön i förskolan

 • Ellinor Lindberg
 • Katja Sleth

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Detta är en fenomenografisk studie där syftet är att undersöka förskollärares uppfattningar kring nyttjandet av förskolans gård. Forskningen har genomförts genom en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har använts. Studien gjordes i södra Sverige och utgår ifrån fyra verksamma förskollärare. Datainsamlingen resulterade i likheter och skillnader mellan förskollärarnas uppfattningar gentemot förskolans gård. Resultatet analyserades och diskuterades utifrån tidigare forskning kring ämnet. Slutsatsen som studien resulterade i är att förskollärarens syn på såväl sin egen roll som förskolans gård är av betydelse vid användandet av den.
Tilldelningsdatum2021
OriginalspråkSvenska
HandledareElisabeth Einarsson (Handledare) & Thomas Beery (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Kurser och ämnen

 • Pedagogik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nyckelord

 • Förskola
 • undervisning
 • utomhus
 • förskollärare
 • förskolegård
 • didaktik

Citera det här

'