Förskolans roll för barns grovmotoriska utveckling - en intervjustudie om förskollärares förhållningssätt

 • Helen Palmqvist
 • Linn Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Barn i förskoleåldern har ett stort behov av rörelse. Förskolan är den plats där barn tillbringar stora delar av sin vakna tid. Det kan då anses att stora delar av barnets utveckling vilar på hur lärarna strukturerar upp verksamheten i barngruppen. Förskolan har en viktig betydelse för barnets utveckling, men även för ett fortsatt livslångt lärande. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) beskriver i ett av sina mål att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik. Det är alltså att beakta att förskolan och dess lärare har en skyldighet att aktivt sträva efter, att varje barn når upp till detta mål, genom den verksamhet som lärarna väljer att planer eller inte planera. Med grund för detta fann vi det relevant att genomföra en studie om hur lärare på förskolan förhåller sig till, och arbetar med, barns grovmotoriska utveckling, genom planerad och icke planerad rörelseaktivitet i förskoleverksamhet för barn 3-5 år.

  En kvalitativ studie med intervjuer har genomförts med fem verksamma förskollärare i barngrupper 3-5 år. Resultatet visar att samtliga lärare arbetar aktivt med rörelseaktivitet i den mån verksamheten rymmer, såväl planerat som icke planerat. Ändå hävdar fyra av informanterna att det är för lite tid som ges till att utveckla barns grovmotorik. Tid att kunna se till varje barns utveckling, och förskolans ekonomiska resurser är aspekter som anses vara ett hinder i arbetet med grovmotorisk utveckling.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '