Förskolans systematiska kvalitetsarbete utifrån specialpedagogiska perspektiv
: En studie om rektor, specialpedagog och förskolepersonals upplevelser av det systematiska kvalitetsarbetets bidrag i utvecklingen av lärmiljöer

 • Ellinor Roos
 • Sara Nordell

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Förskolans verksamhet ingår i skollagen och ska bedrivas som en egen skolform (1 kap. 1 §, SFS 2010:800). Förskolan bygger på bemötande, lärande, utveckling och ett helhetsperspektiv där specialpedagogens roll kan ses som betydande. Studiens syfte är att bidra med kunskap om det systematiska kvalitetsarbetets påverkan på förskolans utveckling av lärmiljöer utifrån specialpedagogiska perspektiv samt vilka effekter detta kan ha för förskolans verksamhet. Studien grundar sig i den sociokulturella teorin om människors lärande i interaktion med andra med inspiration av ett fenomenologiskt perspektiv. Semistrukturerade intervjuer med en specialpedagog och tre rektorer har tillsammans med en enkätundersökning med förskolepersonal i ett specifikt förskoleområde legat till grund för studiens empiriska underlag. Studien speglar rektorernas, specialpedagogens och förskolepersonalens upplevelser av det systematiska kvalitetsarbetet, samt specialpedagogens roll i detta. Studiens resultat presenteras utifrån tre områden vilka rubriceras som respondenternas upplevelser av det systematiska kvalitetsarbetet, de organisatoriska förutsättningarna samt hur rektorer och förskolepersonal tillvaratar den specialpedagogiska kompetensen. Resultatet visar att specialpedagogen och rektorerna upplever sig ha en god samsyn gällande det systematiska kvalitetsarbetets innebörd. De upplever även att det finns ett specialpedagogiskt stöd vilket inte helt återspeglas i förskolepersonalens svar. De specialpedagogiska perspektiven och det systematiska kvalitetsarbetet konstateras vara av betydelse för förskolans möjlighet till utveckling av lärmiljöer. Förskolans komplexa verksamhet, där förskolepersonalens kompetens anses vara grundläggande för det systematiska kvalitetsarbetet, utgör en mångfacetterad verksamhet. Specialpedagogens roll ses som betydande och uppdragets behov speglas. Skollagen (2010:800) och förskolans läroplan (Lpfö 18) belyser syftet med att följa upp och utvärdera verksamheten. Detta i syfte att förskolans kvalitet ska utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande vilket studien exemplifierar.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCatarina Grahm (Handledare), Ann-Elise Persson (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • skolutveckling
 • systematiskt kvalitetsarbete
 • relationellt perspektiv
 • inkludering
 • undervisning
 • förskolan

Citera det här

'