Förskolebarns jämställdhet i naturen
: En fältstudie med fokus på genus och lek i naturmiljön

 • Jenny Gustavsson
 • Johanna Larsson Gullander

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att utforska hur förskolebarn i åldrarna 4 till 5 år interagerar och vilka könsroller och mönster som gestaltas i naturmiljön. Studiens forskningsfrågor handlar om vilka lekkategorier som synliggörs och hur genus framträder i den fria leken i naturmiljön. Videoobservationer och barnintervjuer har använts som metod, vilket innebär att undersökningen har utförts med kvalitativ metod.

  Vi har inspirerats av forskning om genus och naturmiljö och har valt att bearbeta materialet utifrån tidigare använda kategorier - fysisk lek, konstruktionslek och fantasilek. Inom varje typ av lek kan olika strukturer förekomma och även om temat är gemensamt är rollerna och rollskildringen olika för pojkar respektive flickor. De traditionella och stereotypa könsroller som synliggjordes var att flickorna hade en mer omhändertagande roll och vid flera tillfällen anpassade de sig efter pojkarna. Flickornas fantasilek bestod av mamma-pappa-barn medan pojkarna uppfattades som mer inriktade på konstruktionslek. Vår tolkning av resultatet är att traditionella könsroller påverkade hur leken utvecklades i den aktuella naturmiljön.

  Undersökningens resultat indikerar att blandade barngrupper, där sammansättningen mellan pojkar och flickor är relativt jämn, utvecklar barnens lek. När det ges fler möjligheter att ingå i lekgemenskaper utifrån olika intressen, skapas en lek med sociokulturella förtecken där barnens kommunikation kan fördjupas och utvecklas. Vi menar att en uppdelning av barn med kön som enda anledning begränsar snarare än utmanar barns lek och lärande.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareChristel Persson (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • förskola
  • genus
  • jämställdhet
  • lek
  • naturmiljö
  • utomhuspedagogik

  Citera det här

  '