Förskolebarns sociala välbefinnande i förhållande till vistelsetiden
: En intervjustudie om förskollärares uppfattningar om äldre barns sociala samspel i förskolan

 • Anna Alfredsson
 • Emelie Sörensen

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Barns sociala välbefinnande skapas utifrån flera faktorer. En gemensam bidragande faktor för barns sociala välbefinnande i förskolan är barns sociala samspel som sker i den sociala kontexten. I dagsläget går 95 procent av fyra- och femåringar i förskolan och längden på barns vistelsetid i förskolan tenderar att öka. Därmed uppstår frågan, kan barns vistelsetid i förskolan vara en av flera faktorer som berör barns sociala välbefinnande? Studiens syfte är att fördjupa förståelsen för barns sociala välbefinnande i förhållande till deras dagliga vistelsetid i förskolan, genom att lyfta förskollärares uppfattningar om äldre barns sociala samspel i förskolan.
Studien har en kvalitativ metod som bygger på semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har genomförts med fem yrkesverksamma förskollärare som delgett sina uppfattningar om vistelsetidens förhållande till barns sociala samspel. Keyes socialpsykologiska teori om fem dimensioner om socialt välbefinnande har använts för att analysera det empiriska materialet, eftersom barns sociala välbefinnande kan speglas i socialt samspel. I resultatet framkommer det att vistelsetidens förhållande till barns sociala samspel har påvisat olika effekter. En positiv effekt är barns sociala kompetenser och en negativ effekt är barns trötthet, vilka båda skapar olika förutsättningar för barns sociala välbefinnande. Resultatet indikerar även på att det inte enbart är barns vistelsetid som ger olika förutsättningar för deras sociala välbefinnande, utan även kvaliteten på det som görs under vistelsetiden. Därav har pedagoger ett ansvar att tillgodose barns behov och skapa förutsättningar som främjar barns sociala välbefinnande i förskolan.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareTammy Omfors Macinnes (Handledare) & Hilma Holm (Bedömande lärare)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Förskollärares uppfattningar
 • Keyes
 • fem dimensioner
 • socialt samspel
 • välbefinnande
 • vistelsetid

Citera det här

'