Förskollärare om lärande och reflektion i pedagogiskt drama

 • Christin Eriksson
 • Matilda Rosvall
 • Sabina Andersson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Studiens syfte är att undersöka förskolepedagogers åsikter kring pedagogiskt dramasom metod och dess möjligheter till att utveckla reflekterande tänkande. Enligtläroplanen för förskolan (Lpfö 98, 1998) är pedagogiskt drama en metod som böranvändas för att underlätta utveckling och lärande. Den metod som valts förundersökningen är en kvalitativ metod baserad på öppna frågor. Undersökningenriktar sig till utbildade förskolepedagoger verksamma inom den kommunalaförskolan, där sex pedagoger medverkar i studien. Teoretiska utgångspunkter förstudien baseras på Vygotskijs och Deweys teorier om utveckling och lärande.Resultatet för undersökningen visade att respondenterna inte är fullt medvetna omvad pedagogiskt drama innebär, men att reflekterande processer är viktigt för barnslärande och utveckling.

  Tilldelningsdatum2011-jan.-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnnika Svensson (Handledare), Håkan Sandgren (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • pedagogiskt drama
  • förskola
  • reflekterande samtal
  • skapande
  • lärande
  • utveckling och reflektion

  Citera det här

  '