Förskollärares förhållningssätt kring barns inflytande i förskolan

 • Elin Andersson
 • Ida Emilsson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med studien är att ta fram kunskap kring vad det finns för uppfattningar hos förskollärare kring deras förhållningssätt och arbete med barns inflytande i förskolan. Studien är kvalitativ och bygger på en fenomenografisk forskningsansats där semistrukturerade intervjuer använts för att fånga upp variationen av förskollärarnas uppfattningar kring barns inflytande. En förhoppning med denna studien är att kunna bidra med ökad kunskap och förståelse kring arbetet med barns inflytande i förskolan. Resultatet visar flera olika uppfattningar kring begreppet inflytande och de förskollärare som deltog delar med sig av flera olika aspekter som deras förhållningssätt, begränsningar och det gemensamma arbetet i arbetslaget. Resultatet har sedan diskuterats utifrån styrdokument och relevanta begrepp för studien.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareHilma Holm (Handledare), Mattias Nilsson Sjöberg (Bedömande lärare), Sara Lenninger (Examinator) & Maria Rosberg (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • barns perspektiv
 • barnperspektiv
 • delaktighet
 • demokrati
 • förskola
 • inflytande och lyssnandet

Citera det här

'