Förskollärares förhållningssätt under måltidssituationer i förskolan
: Perspektiv på hur barn ges möjlighet till delaktighet under måltidssituationer

  • Rebecka Håkansson
  • Angelika Karlsson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med denna studie är att synliggöra förskollärares förhållningssätt under måltidssituationer i förskolan och hur barn ges möjlighet att vara delaktiga under måltidsituationer. Studien tar avstamp i en kvalitativ metodansats där observationer genomförts för insamling av empiri och dokumenterats via fältanteckningar. Urvalet innefattar tre förskollärare som arbetar på avdelningar med barn i åldrarna fyra till sex år i södra Sverige. En tematiskanalysmetod ligger till grund för bearbetning av empiri, det sammanställda resultatet har analyserats utifrån det sociokulturella teoretiska perspektivet med fokus på samspel och samtal. I resultatet synliggörs förskollärarnas tillvägagångsätt, vilket har kategoriserats som ett stöttande förhållningssätt, ett uppmuntrande förhållningssätt, ett förhållningssätt med fokus på lärande och ett socialt förhållningssätt. Tidsaspekten visar sig vara avgörande för förskollärarnas varierade förhållningssätt, där de med hjälp av olika strategier så som samtal och möjligheten för barn att hämta sin mat själv vid buffén möjliggör för barns delaktighet.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareIng-Marie Åkerblom (Handledare), Hanna Sepp (Bedömande lärare), Sara Lenninger (Examinator) & Maria Rosberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • delaktighet
  • måltidssituation
  • förskollärare
  • samtal
  • förhållningssätt

Citera det här

'