Förskollärares konstruktioner av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

 • Thörnberg Pella
 • Cecilia Henriksson

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Syftet med studien är att bidra med kunskaper om vilka förståelser av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som konstrueras i kommunikation mellan förskollärare. Studien styrs av två frågeställningar: Vilka språkliga kategorier konstrueras i förskollärares kommunikation om vetenskaplig grund? och Vilka språkliga kategorier konstrueras i förskollärares kommunikation om beprövad erfarenhet?. Studien har en kvalitativ metodansats, med en teoretisk utgångspunkt i kontextuell socialkonstruktionism. Studiens data samlas in genom två fokusgrupper med tio verksamma förskollärare i förskolan. Datan analyseras med hjälp av begreppen performativitet och fabrikationer. Performativiteten relateras till uppdraget i läroplanen och Skollag som förskollärare är ålagda att följa. I läroplanen för förskolan (Lpfö 18) står det att "undervisningen med innehåll och arbetsätt ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet". I studien synligörs fabrikationer som innebär att förskollärarna framställer eller rättfärdigar sin undervisning på ett bättre sätt än vad som överensstämmer med verkligheten. Studiens reslutat visar tre slutsatser: mångtydlighet, otydlighet i ansvar och brist på gemensam förståelse av begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Begreppen har inte tidigare diskuterats av förskollärarna i studien, vilket innebär att egna tolkningar och förklaringar över begreppen uttalas. Förskollärarna saknar en tydligare definition av vetenskaplig grund och beprövad erfarnehet, vilket överensstämmer med vad tidigare forskning belyser. 

Tilldelningsdatum2021-okt.-06
OriginalspråkSvenska
HandledareAgneta Jonsson (Handledare) & Susanne Thulin (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Magisterprogram i utbildningsvetenskap

Kurser och ämnen

 • Övrigt

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)
 • Didaktik (50302)
 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • vetenskaplig grund
 • beprövad erfarenhet
 • förskola
 • förskollärare
 • kvalitativ analys
 • fokusgrupper
 • kontextuell socialkonstruktionism
 • performativitet
 • fabrikationer.

Citera det här

'