Förskollärares syn på barns delaktighet och inflytande
: En kvalitativ undersökning om förskollärares syn på barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet

  • Michaela Mårtensson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

En kvalitativ studie om förskollärares uppfattning om barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Syftet med studien är att undersöka förskollärares olika uppfattningar inom begreppen delaktighet och inflytande samt hur man arbetar med begreppen i verksamheten. En förhoppning är att öka förståelsen för hur dessa begrepp använd och tolkas av förskollärare i verksamheten. Studien har utgått ifrån en fenomenografisk ansats där materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet som framkommit genom intervjuerna har visar snarlika svar ifrån förskollärarna utifrån begreppen delaktighet och inflytande. Förskollärarna lyfter aspekter som förhållningsätt, förskollärarens roll.
Tilldelningsdatum2021
OriginalspråkSvenska
HandledareIng-Marie Åkerblom (Handledare) & Hilma Holm (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Delaktighet
  • förhållningssätt
  • förskollärare
  • roller
  • inflytande

Citera det här

'