Förskollärares upplevelse av undervisning i ekologisk hållbar utveckling i förskolan
: ”…det lilla jag gör påverkar...”

  • Anna-Karin Palmkvist
  • Sofia Sjöberg

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Syftet med detta examensarbete var att undersöka förskollärares upplevelse av hur de använder naturområden i sitt närområde samt förskolans utemiljö i sin undervisning om ekologisk hållbar utveckling. Då examensarbetets syfte var att undersöka förskollärares upplevelse av ett specifikt fenomen valdes en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Sex intervjuer av förskollärare på sex olika förskolor genomfördes. För att analysera examensarbetets resultat valdes följande begrepp ur det utvecklingspedagogiska perspektivet; erfarande och erfarenheter, riktadhet samt metakognition och metakognitiva dialoger. Resultatet visar att majoriteten av förskollärarna i examensarbetet upplever sin undervisning i ekologisk hållbar utveckling som något viktigt dock skulle undervisningen kunna vidareutvecklas. Det förskollärarna lyfter som viktigt innehåll i undervisningen i ekologisk hållbar utveckling är att våra val är betydelsefulla samt att barn får vara med och uppleva och erfara, till exempel genom odling, kompostering och sopsortering. Examensarbetets resultat visar på en variation av förskolors undervisning i ekologisk hållbar utveckling då ett fåtal av de intervjuade förskollärarna uppger att de inte bedriver undervisning i ämnet i någon större utsträckning. Detta skulle kunna bero på en variation av kunskap och personligt intresse i ledning och arbetslag.

Tilldelningsdatum2020-apr.-03
OriginalspråkSvenska
HandledareLaila Gustavsson (Handledare) & Lena Bäckström (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • ekologisk hållbar utveckling
  • förskola
  • lärande för hållbar utveckling
  • undervisning
  • utemiljö

Citera det här

'