Förskollärares upplevelser av stress
: En kvalitativ studie om stress och arbetsmiljö i förskoleklass

 • Robin Kolind
 • Nina Persson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien är att tolka och förstå hur stress uttrycker sig i förskollärares berättelser om sin fysiska- och psykosociala arbetsmiljö i förskoleklass. Studien fyller ett kunskapsgap i forskningen då stress hos förskollärare, i relation till arbetsmiljön i förskoleklass, inte specifikt undersökts i större utsträckning tidigare. Data samlades inledningsvis in genom deltagande observationer och följdes med semistrukturerade intervjuer. Datan kodades och tematiserades för att sedan analyseras i två kategorier, psykosocial- och fysisk arbetsmiljö. Under kategorierna rubricerades de teman som skapats utifrån den ursprungliga dataanalysen. Exempelvis hittas, under fysisk arbetsmiljö, temana: “Ytor & Lokaler”, “Ljudvolym” och “Ergonomi”. Under psykosocial arbetsmiljö hittas bland annat temana: “Stress”, “Tidsbrist” och “Personalbrist”. I studien deltog fem olika förskollärare som arbetar i förskoleklass på tre olika skolor. Studien visade att stress förekommer i varierande grad i förskoleklass och att det finns många olika stressorer. Gemensamt för samtliga deltagare var stora klasser och personalbrist som stressorer. Deltagarna hade olika copingstrategier för att förebygga och hantera stress, gemensamt var dock att alla ansåg att deras närmaste kollega var deras främsta stöd.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSören Augustinsson (Handledare) & Vesa Leppänen (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • Stress
 • Psykosocial
 • Fysisk
 • Arbetsmiljö
 • Förskollärare
 • Förskoleklass
 • Kvalitativ

Citera det här

'