Förskollärarnas pedagogiska arbete för att möjliggöra inkludering
: barn med diagnos inom autismspektrum med fokus på verksamhetens fria lek

  • Carina Holmberg
  • Sara Johansson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

I studien genomfördes en kvalitativ undersökning i form av skriftliga intervjuer av förskollärare. Studien undersökte hur förskollärare resonerar om sitt arbete med att möjliggöra inkludering av barn med diagnos inom autismspektrum i den fria leken. Studiens forskningsfråga är: Hur arbetar förskollärarna med att möjliggöra inkludering i den fria leken för barn med en diagnos inom autismspektrum? Studien utgick från det sociokulturella perspektivet, samspel och den proximala utvecklingszonen. Det empiriska materialet i studien kommer från sex förskollärares svar från intervjufrågorna där frågorna utgick ifrån fri lek, barn med diagnos inom autismspektrum, inkludering och social interaktion. I empirin framkom lekens viktiga roll i förskolan och där alla har rätt att känna sig inkluderade. I intervjusvaren var förskollärarna enade om att stöttning krävs för barn med diagnos inom autismspektrum.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareSara Lenninger (Handledare) & Lars-Erik Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • inkludering
  • fri lek
  • förskola
  • autismspektrumtillstånd (ast)
  • social interaktion

Citera det här

'