Förstalinjechefers upplevelser av arbetet med medarbetarenkäters resultat

 • Anna Bengtsson
 • Evelina Rösliden

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2001:1) åligger det arbetsgivaren att årligen följa upp arbetsmiljön och AFS (2001:1) ger även förslag på att det kan ske genom exempelvis medarbetarenkäter. I organisationer delegeras förstalinjechefer ofta ansvaret att bedöma och vidta åtgärder utefter medarbetarenkätens resultat. Förstalinjechefernas arbete med resultatet hanteras i varierande utsträckning. Syftet med denna studie är att tolka förstalinjechefers upplevelser av arbetet med medarbetarenkäters resultat, genom deras beskrivningar av arbetet i förhållande till överordnad, andra förstalinjechefer och medarbetarna. Sju semistrukturerade intervjuer genomfördes med förstalinjechefer som arbetar inom privat sektor. Intervjuerna varade i cirka 45 min. Resultatet visar att förstalinjecheferna upplever att överordnade ställer krav på vissa aspekter i arbetet med enkäten. Förstalinjecheferna känner även att de blir betygsatta som chefer av enkätresultatet och känner ibland prestationsångest på grund av det. Det framkommer även att förstalinjecheferna använder olika strategier i arbetet med medarbetarenkäten och huruvida de jobbar kort- eller långsiktigt med åtgärderna. Det framgår att förstalinjecheferna, i relation till medarbetarna, kan se arbetet med enkäten både som ett engagemangshöjande verktyg och som något som stjäl tid från ordinarie arbetsuppgifter. Olika organisatoriska faktorer, såsom tidsbrist och storlek på arbetsgrupp, har visat sig påverka vad de väljer för strategi och hur engagerade förstalinjecheferna är i arbetet med enkäten.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareVesa Leppänen (Handledare) & Marie-Louise Österlind (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • Förstalinjechef
 • Privat sektor
 • Tillverkningsindustrin
 • Upplevelser
 • Medarbetarenkät
 • GLINT
 • Enkätprocess

Citera det här

'