Förutsättningar för fysiska aktiviteter i fritidshemmet
: en kvalitativ undersökning av fritidspedagogers förutsättningar i fritidshemmets undervisning

  • Albana Momcila
  • Amer Fikic

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med detta forskningsarbete var att belysa hur fritidspedagogernas förutsättningar att arbeta med fysiska aktiviteter på fritidshemmet ser ut. Utöver det undersökte vi även om det fanns strukturella och individuella faktorer som kunde påverka fritidspedagogers förutsättningar att arbeta med fysisk aktivitet på fritidshemmets. Vårt ändamål var inte att finna en allmängiltig sanning kring fritidspedagogers situation utan vi vill få en större förståelse av intervjupersonernas upplevelser av förutsättningarna att arbeta med fysisk aktivitet i fritidshemmet. I vårt forskningsarbete utgick vi utifrån den sociokulturella teorin.

 

I vårt forskningsarbete har vi redogjort och presenterat tidigare forskning som berör vårt forskningsområde. Den tidigare forskningen lyfter fram olika faktorer när det gäller förutsättningarna att arbeta med fysiska aktiviteter i skolans värld som vi anser har varit relevanta.

 

Vår datainsamling gjordes genom semistrukturerade intervjuer med sex utbildade fritidspedagoger och yrkesverksamma fritidspedagoger i fritidshemmet på två olika grundskolor i Malmö. De arbetar alla med fysiska aktiviteter i fritidshemmets verksamhet. Urvalet av intervjupersoner baserades på ett homogent urval där intervjupersonerna är både män och kvinnor med olika långa arbetslivserfarenheter. Vi kontaktade fritidspedagoger på två skolor i Malmö genom e-post där vi presenterade oss och syftet med vårt forskningsarbete.

 

Informanterna i undersökningen upplever att de har förutsättningar för att arbeta med fysiska aktiviteter i fritidshemmet. I fritidsverksamheten bedrivs det dagligen fysiska aktiviteterna där kroppen är i rörelse i olika former och situationer. Den fysiska aktiviteten och arbetet kring det kan se olika ut på olika fritidsverksamhet på grund av olika strukturella och individuella förutsättningar. Faktorer som kunskap, behörighet och avsatt planeringstid (motivation) är tydliga individuella faktorer som framkommer i undersökningen som kan påverka arbetet med fysisk aktivitet. Vidare framkom det även att strukturella förutsättningar också styr arbetet med fysisk aktivitet.

Tilldelningsdatum2020-nov.-10
OriginalspråkSvenska
HandledareGöran Roos (Handledare) & Jonas Asklund (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem med inslag av validering

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • fritidshem
  • fritidspedagog
  • fysisk aktivitet
  • förutsättningar

Citera det här

'