Förväntningarnas påverkan på samverkan mellan lärare och specialpedagoger
: Lärarens syn specialpedagogens yrkesroll

 • Linda Hurtig
 • Helena Tillenius

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) skall hinder undanröjas och möjligheter ökas i skolmiljön. För att detta ska ha möjlighet att ske behöver specialpedagoger och lärare ha ett bra samarbete och möjligheter till samverkan. Samverkan är ett måste för att skapa förutsättningar att alla elever ska nå målen. För att få fram ett sådant arbete behövs det ett kunskapsbidrag som kan ge skolledare kunskap om hur de kan jobba med att få fram rätt förutsättningar för en framgångsrik samverkan. Syftet med denna studie är att undersöka vilka förväntningar lärare har på specialpedagogers uppdrag. De olika professionerna jobbar inom samma område och ska båda verka för att alla barn ska nå målen utifrån sina förutsättningar. Denna studie har utgått från en hermaneutisk metod. För att kunna bidra med kunskap inom området har empiri samlats in genom en enkät. Enkäten besvarades av 33st lärare i tre grundskolor i Sverige. Den insamlade empirin har analyserats tematiskt och utifrån tre teman har en djupare analys gjorts kopplat till professionteorin, KASAM och begreppet begripliggörande. Studien strävar efter att bidra med mer kunskap utifrån lärararnas perspektiv än vad tidigare forskning visat. Resultatet visar bland annat att lärares förväntningar på specialpedagogens arbete, kopplat till elever i behov av särskilt stöd, inte helt överränsstämmer med den utbildning som specialpedagogen har eller hur upppdraget beskrivs i examensordningen för specialpedagoger (SFS 1993:100). En slutsats vi gör är att de felaktiga förväntningar som råder kan leda till en försvårad samverkan mellan de båda professionerna. Vetskap om hindret kan hjälpa professionerna att utveckla strateiger för bättre samverkan.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLisbeth Ohlsson (Handledare), Daniel Östlund (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Closure
 • Expertis
 • Förväntningar
 • Jurisdiktion
 • Lärare
 • Profession
 • Samverkan
 • Specialpedagog

Citera det här

'