Förväntningsgap och informationsgap inom revisionsbranschen
: En kvalitativ studie av revisorers upplevelser kring hur förväntningsgapet och informationsgapet påverkar revisorns skadeståndsansvar

 • Axel Rosenkvist
 • Oscar Nilsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

De senaste åren har skadeståndsanspråken riktat mot revisorer ökat vilket uppmärksammats av ett par skandaler. Dessutom skriver forskare om förväntningsgap och informationsgap mellan revisorer och dess kunder samt intressenter. Genom att koppla samman revisorns skadeståndsansvar med förväntningsgapet och informationsgapet kan följande fråga ställas; finns det ett samband mellan förväntningsgapet, informationsgapet och revisorns skadeståndsansvar? Syftet med studien är att undersöka vad revisorer upplever är orsaken till att det existerar ett förväntningsgap och ett informationsgap, samt hur det går att reducera förväntningsgapet och informationsgapet. Syftet är också undersöka vad det är inom förväntningsgapet och informationsgapet som revisorer uppfattar kan ge upphov till skadeståndsansvar. I studien redogörs för revisorns roll och ansvar, ämnet revision, revisorns skadeståndsansvar, förväntningsgapet samt informationsgapet. Denna studie är kvalitativ och därför har semistrukturerade intervjuer genomförts baserat på en intervjuguide med totalt fem personer varav samtliga fem respondenter är revisorer. Den teoretiska referensramen grundar sig främst på vetenskapliga artiklar. Respondenterna kontaktades via mejl eller telefon och resultaten visar att respondenterna har olika uppfattningar kring orsaker och konsekvenser av förväntningsgapet och informationsgapet. Respondenterna är inte särskilt oroliga för att hamna i skadeståndsansvar samtidigt som respondenterna har olika uppfattningar kring hur förväntningsgapet och informationsgapet påverkar revisorns skadeståndsansvar. Det fanns däremot samband mellan vad det är inom förväntningsgapet och informationsgapet som ligger till grund för revisorns skadeståndsansvar. Studien bidrar till en ökad förståelse kring förväntningsgapet, informationsgapet och hur revisorer upplever att förväntningsgapet och informationsgapet påverkar revisorns skadeståndsrisk. Studien kan komma till användning av personer som vill skaffa sig en bredare förståelse om ämnet eller vill forska vidare om ämnet.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAlina Lidén (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • Revisorer
 • förväntningsgap
 • informationsgap
 • skadeståndsansvar
 • skadeståndsrisk

Citera det här

'