F-3-lärares arbete med stöd till elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi
: Verktyg, metoder och påverkande faktorer

  • Emma Bengtsson
  • Iza Frid

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Idag ställs läraren inför en rad utmaningar vad det gäller att bedriva en gynnsam undervisning för de elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. I en rapport framtagen av Skolverket (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola diskuteras vilka faktorer som ligger bakom resultaten i svensk grundskola. Orsaker som storlek på elevgrupp, brist på ork och tid hos läraren samt stress pekas ut som bidragande faktorer till att lärarens läs- och skrivundervisning påverkas. Syftet med studien är att undersöka 20 F-3-lärares uppfattningar om sitt arbete med avseende på vilka faktorer som påverkar undervisningen av elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, samt att belysa olika verktyg och metoder som dessa lärare säger sig använda i sin undervisning. Studien riktar sig till verksamma lärare i F-3 i ämnet svenska där de genom ett digitalt frågeformulär besvarat frågor gällande deras uppfattning om vilka metoder och verktyg som anses gynnsamma i undervisningen av elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi samt vilka faktorer som påverkar undervisningen. Studiens resultat visar på att verksamma lärare i F-3 i ämnet svenska förespråkar användning av digitala verktyg, en- till- en undervisning och bildstöd i undervisningen för att stötta elever som befinner sig i allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. De faktorer som lärare upplever påverka undervisningen är brist på tid och resurser samt den egna kompetensen. Studien präglas av det sociokulturella och kognitiva perspektivet på lärande där social interaktion och auditivt stöd är i fokus.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareStefan Jacobsson (Handledare), Anna Smedberg Bondesson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • dyslexi
  • stöttning
  • extra anpassningar
  • läs- och skrivsvårigheter
  • undervisningsmetoder
  • pedagogiska verktyg

Citera det här

'