Fackföreningsrörelsens utveckling ur ett samhällsperspektiv

 • Anna Eklöf
 • Emmeli Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Fackföreningsrörelsen uppkom i övergången från det agrara till det industriella samhället. Samhällsförändringen skapade både förutsättningar för organisering och samarbete mellan de ”nya” arbetarna och ett behov av motstånd gentemot arbetsgivarna. Med en materialistisk historiesyn som bakgrund diskuterar vi hur en förändring från ett industriellt till ett postin-dustriellt samhälle kan komma att påverka utvecklingen av den svenska fackföreningsrörelsen idag. Ett postindustriellt samhälle kännetecknas bland annat av ”lösa” anställningsförhållan-den, en ökad individualisering, kunskapsproducenternas ökade betydelse och en övergång från traditionella industriyrken till tjänstemannayrken. Dessa faktorer kan påverka fackför-bundens förutsättningar i dagens samhälle. Genom kvalitativa intervjuer av fackliga represen-tanter från de tre centralorganisationerna LO, TCO och SACO, och genom litteratur, har vi haft som avsikt att beskriva fackens utveckling, nutida situation och tendenser mot vad som kan komma att hända med den fackliga organisationen i framtiden. Resultatet utmynnade i, enligt oss, två möjliga framtidsscenarier för fackföreningarna. Båda scenarier förutsatte en omvandling av fackens nuvarande uppbyggnad för att kunna anpassa sig till de rådande förut-sättningarna i samhället. Det som skiljer dem åt är frågan om fackets nuvarande funktioner kommer att finnas kvar, och i så fall i vilken form?

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '