Faktorer som bidrar till småbarnsföräldrars upplevda separationsångest

 • Tina Nilsson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Hos några föräldrar kan känslor av oro och skuld vara dominerande när de tillfälligt skall vara ifrån sitt eller sina barn. För att vidare undersöka separationsångest hos dagens småbarnsföräldrar och faktorer som påverkar den, utfördes en kvantitativ enkätundersökning, där resultaten från 76 småbarnsföräldrar, 47 mammor och 29 pappor, i södra Sverige analyserades. Avsikten med studien var att utröna samband mellan föräldrarnas rapporterade separationsångest och deras grundföreställningar kring föräldraskapet knutna till den sociala Myten om Moderskapet. Det undersöktes vidare om det fanns ett samband mellan upplevd föräldraseparationsångest och förälderns anknytningsprofil, främst gällande ångest dimensionen. Resultaten visade inga signifikanta skillnader mellan mammor och pappor i föräldraseparationsångest. Resultaten pekade på att separationsångesten hos föräldrarna är positivt relaterad till en grundföreställning att moderligt beteende är biologiskt bestämd samt till ångestanknytningen i vuxna relationer, följaktligen enligt studiens hypoteser. Föräldrarnas ålder påverkade också deras rapporterade separationsoro, ju yngre föräldern desto mer separationsångest de rapporterade. En intressant iakttagelse i studien var att prediktorerna i fokus hade olika stark betydelse för den upplevda separationsoron hos respektive föräldrar.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '