Faktorer som kan inverka på effektiviteten i dryckesbranschens produktutvecklingsarbete

 • Madeleine Bohlin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Produktutveckling och innovation är ett systematiskt arbete för att generera nya produkter. Det är en kostsam process och de små företagen är extra sårbara vilket gör att rätt handling i produktutvecklingsarbetet är av stor vikt. När det gäller framställning av nya produkter är produktutvecklingsarbetet avgörande för konkurrenskraften. I takt med den ökade globaliseringen behöver företag ta hänsyn till en dynamisk och ofta föränderlig marknad för att överleva. Att ha kontroll på produkten genom hela produktutvecklingsarbetet skapar möjligheter till utveckling och förbättring och därigenom bättre utnyttjande av resurser. Produktutveckling genererar kostnader och resurser för företagen vilket gör att det blir allt viktigare att handla rätt redan från start och vidare genom hela produktutvecklingsarbetet. Genom att effektivisera utnyttjandet av resurser skapas en mer hållbar produktion och produkt.

  Syftet är att, i mindre företag, belysa några av de kritiska faktorer som kan inverka på effektiviteten i dryckesbranschens produktutvecklingsarbete.

  En kvalitativ studie innehållande semistrukturerade intervjuer med fem mindre dryckesföretag. Intervjuerna pågick i cirka 20 minuter. Data från informanterna spelades in och transkriberades för att sedan genomgå en tematisk analys. Företagen valdes utifrån ett målstyrt urval. Då intervjuerna utfördes genom fysiskt möte valdes företag belägna inom en 10 mils radie från Malmö.

  Den tematiska analysen resulterade i tre teman vilka var styrning/kontroll, erfarenheter, samt omvärldsbevakning. Dessa teman utgör kritiska faktorer som alla har en avgörande roll i produktutvecklingsarbetet. Småföretagen påverkar ofta sitt produktutvecklingsarbete genom beslut utifrån tidigare förvärvade yrkes erfarenheter och kunskaper samt genom informella beslut allteftersom problem och frågor uppkommer.

  Styrning/kontroll, erfarenheter samt omvärldsbevakning är tre kritiska faktorer som alla inverkar på produktutvecklingsarbetet. Småföretagen agerar ofta utifrån tidigare yrkeskunskaper och erfarenheter när beslut ska fattas. Detta har orsakat ökade kostnader, förlängt produktutvecklingsarbetet samt gett svårigheter som krävt nya beslut. Detta har påverkat företagens produktutvecklingsarbete i negativ riktning. Genom att kombinera teoretiska verktyg och praktiska erfarenheter skapas det effektivaste produktutvecklingsarbetet. Omvärldsbevakning med en ökad marknads och konsumentorientering bidrar till ett bättre produktutvecklingsarbete tillsammans med beslut som fattas med förhöjd grad av styrning och kontroll samt med bidrag från tidigare yrkeskunnande.

  Tilldelningsdatum2020-apr.-29
  OriginalspråkSvenska
  HandledareViktoria Olsson (Handledare) & Karin Höijer (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Livsmedelsvetenskap (40103)

  Citera det här

  '