Faktorer som relaterar till rökvanor bland svenska 11- och 15 åringar
: en kvantitativ studie

 • Emelie Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Folkhälsa berör många samhällsområden och det är mycket viktigt att alla människor tar del av information och kunskap om hälsa. Rökning är en stor fara för folkhälsan som ständigt är aktuell och många projekt påbörjas just för att få en minskning av tobaksanvändning och förhindra ohälsa på grund av rökning. Särskilt viktigt är det att studera rökning bland unga. Syftet med den här uppsatsen är studera hur rökvanor ser ut och förändras bland ungdomar vid 11 och 15 års ålder och hur rökvanorna kan relateras till alkoholvanor, socioekonomi och fysisk aktivitet. Metoden innebar användning av enkätdata från Statens folkhälsoinstituts färdigställda enkäter. Undersökningen handlar om Skolbarns hälsovanor och genomförs vart fjärde år sedan 1985/1986. De utvalda ungdomarna i studien var de som var födda år 1994 och det var 3465 som svarade. De var då 11 respektive 15 år när de svarade på enkäterna. Resultatet efter bearbetning i programmet SPSS visade att fler flickor än pojkar röker men att pojkarna hade en tidigare rökdebut. De som röker trivdes i mindre grad med livet än icke rökare. Även minskat intresse från föräldrar, brist på fysisk aktivitet och ökad stress var faktorer som gick hand i hand med barnens rökning.  Resultatet påpekar att det är viktigt att börja med insatser i tidiga tonåren då det kan förhindra början på tonåringarnas rökvanor. Även att koppla ihop denna insats mot rökning med alkohol då faktorerna tycks hänga samman. En viktig faktor för som relaterar till lägre andel rökande tonåringar är föräldraengagemang.  Att arbeta för en ökad fysisk aktivitet på fritiden kan också vara en faktor som kan medföra en minskning av rökning.

  Tilldelningsdatum2014-juni-18
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngemar Andersson (Handledare), Bengt Selghed (Handledare), Bengt Åhgren (Examinator) & Kathe Ottosson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • förebyggande
  • föräldrar
  • hälsofrämjande
  • passiv rökare
  • rökning
  • barn

  Citera det här

  '