Faktorer som styr lärares didaktiska val
: Lärares uppfattningar om vad som stödjer elever i läs- och skrivsvårigheter

  • Jenny Bellman Persson
  • Åsa Held

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Vilket handlingsutrymme lärare har i sin undervisning är beroende av olika faktorer. Syftet med denna studie är att undersöka vad som styr lärares didaktiska val när det gäller att stödja elever i förskoleklass och årskurserna 1–3, som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. För att undersöka detta har vi använt oss av en förenklad variant av Q-metoden i kombination med en fokusgruppintervju, vilket synliggör lärares subjektiva uppfattningar. Materialet har vi sedan analyserat med hjälp av ramfaktorteorin. Den hjälper oss att förstå undervisningens utformning till följd av yttre och inre faktorer. Studiens resultat visar att relationer, lärarkompetens och digitala verktyg som ett kompensatorisk hjälpmedel är några av de faktorer som lärare lyfter fram som mest betydelsefullt i arbetet med att stödja de elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. De ramfaktorer som synliggjordes i studien och har betydelse för lärares didaktiska val i den sociala praktiken är relationer, tidsbrist, lärarkompetens, lokaler, styrdokument, ledningsbeslut samt mänskliga och materiella resurser.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareChristina Lindh (Handledare) & Victoria Johansson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Läs- och skrivsvårigheter
  • didaktiska val
  • social praktik
  • ramfaktorer

Citera det här

'