Familjecentrerad vård
: en bro mellan sjuksköterska och patient

  • Joakim Löfstedt
  • Linnea Malmros Mladenovic

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Familjecentrerad vård är ett förhållningssätt inom vården som syftar till att se
patienten tillsammans med familjen som en samlad enhet. Inom slutenvården
vårdas patienter dygnet runt och sjukdomstillstånden kan variera från akuta och
traumatiska händelser till planerade ingrepp. Beroende på patientens hälsotillstånd
kan familjen utgöra en resurs i omvårdnadsprocessen och påskynda återhämtning
och finnas till som stöd. Familjecentrerad vård ser även till att hjälpa och stödja
patientens familj i svåra situationer. Familjecentrerad vård har tillkommit mer på
senare år och är därför av intresse att undersöka sjuksköterskors upplevelse för att
kunna hitta eventuella förbättringsmöjligheter. Syfte: Att belysa sjuksköterskors
upplevelser av familjecentrerad vård inom slutenvård. Metod: En allmän
litteraturstudie baserad på nio artiklar med kvalitativ ansats. Sökningarna gjordes i
databaserna Cinahl Complete och PubMed. Artiklarna granskades enligt HKR:s
granskningsmall och analysen utfördes enligt Fribergs (2022d) fyra
analyssteg.Resultat: I resultatet framkom två huvudkategorier Vikten av familjens
delaktighet följt av tre underkategorier Familjecentrerad kommunikation,
Fördelar med informationsutbyte och att ingå i beslutsprocessen och familjers
delaktighet främjades samt huvudkategorin Brist på tillräckligt stöd och
riktlinjer.Diskussion: Studiens kvalitet diskuterades enligt Shentons (2004)
trovärdighetsbegrepp.Följande två fynd lyftes fram Familjens delaktighet
främjades och Brist på tillräckligt stöd och riktlinjer.Slutsats: Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskor har en positiv attityd gentemot familjecentrerad
vård men upplever otillräckliga stödinsatser och riktlinjer.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLotta Forsén (Handledare) & Eva Clausson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sjuksköterska
  • upplevelse
  • familjecentrerad vård och slutenvård

Citera det här

'