Familjeföretag och användningen av finansiell information vid beslutsfattande

 • Rebecka Dahlbom
 • Rebecca Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Familjeföretag är en ständigt växande företagsform och står idag för hälften av allt företagande i Sverige. Familjeföretag har visat sig skilja sig från icke-familjeföretag i olika hänseenden, och dessa skillnader har forskats mycket kring. Bland annat har forskning visat att familjeföretag i mindre grad använder sig av finansiell information vid beslutsfattande än icke-familjeföretag, samtidigt som de visar sig prestera bättre än dem. Detta trots att finansiell information har påståtts vara ett viktigt underlag vid beslutsfattande för företag generellt. Detta väcker intresse för att undersöka hur familjeföretagare använder sig av finansiell information när de fattar beslut, och vilken roll den har. 

  Syftet med studien är att utifrån familjeföretagarens perspektiv utforska användningen av finansiell information, genom att studera beslutsprocessen vid långsiktiga och återkommande satsningar som familjeföretagare ställs inför. Studiens forskningsfråga är därför hur familjeföretagare använder sig av finansiell information som underlag vid beslutsfattande.

  Genom att gå in i undersökningen med en abduktiv ansats, fungerar teorierna rationell beslutsteori, begränsad rationalitet och beslutsirrationalitet som inspirationskälla för att kunna hitta mönster och tendenser som pekar på hur familjeföretagare använder sig av finansiell information när de fattar beslut. För att kunna få en förståelse för detta, görs en kvalitativ undersökning baserat på semi-strukturerade intervjuer.

  Slutsatsen av denna studie är att användningen av den finansiella informationen påverkas av hur mycket familjeföretagsanda som finns i företaget, vilket förklaras av graden av öppenhet och behovet av kontroll. Större familjeföretagsanda bidrar till att den finansiella informationen används i mindre grad vid långsiktiga beslut, och i större grad vid återkommande beslut. Företag med mindre familjeföretagsanda tenderar att använda lika mycket finansiell information som icke-finansiell information vid både långsiktiga och återkommande beslut.

  Tilldelningsdatum2013-juli-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEva Lövstål (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • familjeföretag
  • finansiell information
  • användning
  • beslutsfattande

  Citera det här

  '