Fantasi, fantasi, fantasia!
: att lära barn naturvetenskap på ett äventyrligt sätt

 • Rebeca Nilsson
 • Linda Nilsson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare kan använda sig av äventyrspedagogik för att synliggöra ett naturvetenskapligt fenomen. Fokus kommer ligga på förskollärarens kommunikation gentemot barngruppen, samt hur barnen reagerar på och tar emot det naturvetenskapliga fenomenet. Studien utgår från en kvalitativ ansats. För att uppnå vårt syfte så har vi observerat en barngrupp och en förskollärare på en Naturförskola som arbetar utifrån äventyrspedagogik. Empirin som samlats in har analyserats med hjälp av den didaktiska triangeln, det vill säga att fokus har legat på relationerna mellan förskollärare, innehåll och barn. Resultatet visar att förskolläraren använder sig av en mängd material samt olika uppdrag för att fånga barns intresse inom äventyrspedagogiken och på så vis blir det naturvetenskapliga fenomenet synligt. Vidare diskuteras förskollärarens användning av material och vilken betydelse kommunikationen har för barns lärande.  

Tilldelningsdatum2021-jan.-05
OriginalspråkSvenska
HandledareMarie Fridberg (Handledare) & Lisa Dessborn (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • äventyrspedagogik
 • naturvetenskapligt fenomen
 • förskollärare
 • utomhuspedagogik
 • fantasi
 • kommunikation
 • didaktiska triangeln

Citera det här

'