Film som hjälpmedel eller som text i egen rätt? En studie med utgångspunkt i svenskämnets vidgade textbegrepp

 • Jessica Gustavsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I kursplanen för ämnet svenska finns det relativt nya vidgade textbegreppet, vilket innebär att text inte längre innefattas av tryckt text utan även kan vara bild, film, teater etcetera. Denna studie tar sin utgångspunkt i film som text. Syftet med undersökningen är att studera huruvida film som text kan likställas med den litterära texten i svenskundervisningen eller om filmmediet fortfarande, som forskningen benämner det, anses vara av låg status.

  I forskningsbakgrunden problematiseras filmens roll i svenskundervisningen och förslag på ytterligare bearbetningsmöjligheter angående film som text ges. Undersökningen grundar sig på intervjuer med tre gymnasielärare samt enkätundersökningar med respektive lärares elever, vilka läser kursen Svenska B.

  Till skillnad från forskningen visar denna studie att lärarna inte enbart använder filmen för att illustrera en företeelse eller som en belöning till eleverna vid terminens slut. Lärarna i denna studie bearbetar nämligen filminnehållet på ett medvetet och djupgående sätt, vilket bekräftas av eleverna i enkätundersökningen.

  Filmens status i undervisningen påverkas, enligt denna studie, av lärarens förhållningssätt till det vidgade textbegreppet. Vidare framkommer det att utbildning inom filmmediet ökar lärarnas trygghet, vilket leder till att de använder filmmediet mer frekvent än de lärare som saknar utbildning. Filmens status har enligt undersökningen höjts men den tenderar fortfarande att användas i mindre utsträckning än den litterära texten.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '