Filtrerad frihet
: En kvalitativ studie om hur beteendedesign kan ge användaren ökad kunskap om filtrerat innehåll och desinformation på sociala medier

 • Johanna Holm Nilsson
 • Sofia Tornängen

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Sociala medier är en outtröttlig källa för information, kommunikation och innovativt skapande varpå de blivit en viktig del i många användares vardag. Den enorma mängd information som genereras har resulterat i att användares innehåll algoritmiskt filtreras och formas vilket har gett upphov till filterbubblor. I det filtrerade innehållet har risken för att desinformation sprids och befästs ökat, varefter allt fler mörka sidor numera kantar det sociala medieklimatet. I forskning har användarens omedvetna beteende gentemot en filtrering visat sig vara en bidragande faktor. Därmed finns det ett behov av att se till beteendeförändrande designlösningar där användarens medvetenhet och ansvar undersöks. Syftet med uppsatsen är att identifiera bristande kunskap för filtrerat innehåll på sociala medier och hur detta bidrar till spridning av desinformation för att därefter ge förslag på hur beteendeförändrande design kan leda till ett mer medvetet beteende. En kvalitativ metod, karaktäriserad av observationer och semistrukturerade intervjuer, genomfördes. Sex användare i olika åldrar deltog, där deras förförståelse, interaktion och känslomässiga uttryck gentemot ett filtrerat innehåll studerades. Resultatet visade på ett behov av ökad medvetenhet och att en designlösning behöver anpassas efter den komplexitet och individualitet som användarens beteende på sociala medier utgör. I diskussion med forskning, resultat och teori framkom det att om man som designer lägger tyngd på en visuell och interaktiv designlösning kan användare motiveras till att i större utsträckning ta ansvar för sina handlingar på sociala medier och därmed också minska spridningen av desinformation.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ådahl (Handledare) & Montathar Faraon (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Kurser och ämnen

 • Informatik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning (50804)

Nyckelord

 • filtrerat innehåll
 • algoritmer
 • filterbublor
 • beteendedesign
 • visualisering
 • desinformation
 • sociala medier

Citera det här

'