Finansiell bootstrapping i småföretag
: en kvantitativ studie om hur infödda företagare och invandrarföretagares sociala samt professionella nätverk påverkar valet av finansiell bootstrapping.

  • Albin Mauritzson
  • Oskar Mauritzson

    Examensarbete: Kandidatexamen

    Abstract

    Syftet med denna uppsats är att beskriva hur styrkan i småföretags sociala och professionella nätverk påverkar valet av finansiell bootsrapping, med företagarens ursprung som betingad faktor. Målet med studien är att introducera och ge en generell översikt över orsakssambandet mellan de berörda koncepten. En undersökning genomfördes bland småföretag i Sverige för att identifiera det sociala och professionella nätverkets påverkan på finansiell bootstraping. I undersökningen antogs företagarens ursprung ha en modererande roll. Dessutom ingick en rad kontrollvariabler för att undersöka deras effekt på orsakssambandet. Sålunda ger det en djupare insikt om vilka underliggande individuella och organisatoriska attribut som påverkar företagares val av finansiell bootstrapping. En utökad kunskap för fenomenet finansiell bootstrapping kan ses som ett konkurrenskraftigt hjälpmedel vid egenföretagande. Framförallt blir det påtagligt för småföretagare som stöter på hinder i anskaffningen av externt finansiellt kapital. Denna uppsats baserades på 136 frågeformulär som returneras från småföretagare som är etablerade på den svenska marknaden. Medan resultatet bekräftar vikten av finansiell bootstrapping för småföretag, identifieras ursprungsskillnader i användningen av olika finansiella bootstrappingmetoder. Dessutom identifieras variationer i invandrare och inföddas användning av sociala och professionella nätverk. Vidare upptäcker vi att styrkan i småföretags nätverk har en positiv påverkan på finansiell bootstrapping. Däremot när ursprung antas ha en modererande effekt ges blandade resultat. Sålunda indikerar resultatet på att det finns vissa likheter i invandrare och infödda företagares finansieringsbeteende

    Tilldelningsdatum2017-juni-21
    OriginalspråkSvenska
    HandledareZahida Sarwary (Handledare) & Sven-Olof Yrsjö Collin (Examinator)

    Utbildningsprogram

    • Ekonomprogrammet

    Högskolepoäng

    • 15 hp

    Nationell ämneskategori

    • Ekonomi och näringsliv (502)

    Nyckelord

    • finansiell bootstrapping
    • nätverk
    • socialt nätverk
    • professionellt nätverk
    • infödda företagare
    • invandrarföretagare
    • småföretag
    • resursbaserad teori

    Citera det här

    '