Finansiell Bootstrapping i SME
: en kvantitativ studie om hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder

 • Ida Nilsson
 • Zehra Sacic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna kandidatuppsats är se hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder i små och medelstora företag (SME). Detta eftersom SME står för 99,9 procent av samtliga företag på den svenska marknaden och därmed är betydelsefulla för landets ekonomiska tillväxt och sysselsättning. Däremot möter SME svårigheter vid extern finansiering av sin verksamhet. SME kompenserar detta genom att engagera sig i olika ”bootstrappingaktiviteter”. Bootstrapping kan beskrivas som en samling metoder för att minska behovet av extern finansiering. Likt bootstrapping anses även nätverk i allmänhet underlätta företagets anskaffande av finansiella resurser. Företagets nätverk kan delas in i två typer av nätverk, socialt nätverk och affärsmässigt nätverk. Vidare omfattar denna studie huvudsakligen nätverk med starka relationsband.

  För att kunna skapa en generell bild av detta relativt outforskade område har denna studie en kvantitativ forskningsansats som har sin grund i ett positivistiskt forskningssynsätt. Genom en enkätundersökning har 154 SME undersökts i Sverige. Studien har utgått från den resursbaserade teorin som sedan mynnat ut i det finansiella gapet, finansiell bootstrapping, tillväxtcykeln och nätverk. Det huvudsakliga resultatet utifrån denna studie är att starka relationsband inom det sociala nätverket leder till användning av ägarrelaterade bootstrappingmetoder samt att starka relationsband inom det affärsmässiga nätverket leder till användning av kundrelaterade bootstrappingmetoder.

  Tilldelningsdatum2016-juni-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareZahida Sarwary (Handledare) & Håkan Jankensgård (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • bootstrapping
  • entreprenörers finansiering
  • sme
  • socialt nätverk
  • affärsmässigt nätverk
  • relationsband

  Citera det här

  '