Finansiell leasing
: Redovisning off-balance - varför?

  • Elisabeth Gustafsson
  • Magdalena Kruslund
  • Desirée Köhler

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Redovisning av leasing – efter form eller substans? RR 6:99 innehåller kriterier som ger ut-rymme för tolkning. Vid redovisning av finansiell leasing ska leasingobjektet tas upp i balansräkningen och operationella leasingavtal ska redovisas i sin helhet i resultaträkningen.

Syftet har varit att förklara varför en del företag redovisar finansiell leasing off-balance. Vår studie har angripits genom en enkätundersökning riktad till 67 börsnoterade industriföretag, svarsfrekvensen var 54%. Slutsatsen är att vi av vår studie inte kan utläsa samband mellan val av redovisningsprincip och bonusavtal, kapitalmarknaden och företagsstorlek. Undersökningen visar, vad gäller företagen i vår studie dock en antydan till att företag som mer än andra företag behöver kapitalmarknaden för sin finansiering, tenderar att klassificera vårt leasingavtal som finansiellt. Vi kan inte påvisa att val av redovisningsprincip styrs av om företaget har tillverkning eller ej, tillverkande företag redovisar finansiell leasing off-balance i lika hög grad som ej tillverkande företag. Däremot finns det indikationer på att företagens redovisning av finansiell leasing styrs av revisionsbyråns påverkan, då tolkning av RR 6:99:s kriterium ”i det närmaste lika stort” skiljer sig åt mellan företagen beroende på vilken byrå de anlitar. Vi kan av vår studie utläsa att diffus ägarstruktur medför benägenhet att klassificera leasing som operationell, till skillnad från koncentrerad ägarstruktur. I vår studie saknas samband mellan hög andel utländskt ägande och aktivering av finansiell leasing men trenden synes ändå vara att en större andel företag med utländskt ägande, än företag med inhemskt ägande, aktiverar finansiell leasing i balansräkningen.

__________________________

Accounting of leasing - after form or substance? The accounting recommendation 6:99 of the Swedish Financial Accounting Standards Council contains criteria that allow space for differences of interpretation. The purpose of this study has been to explain why some companies account financial leasing off-balance-sheet. This study was based on a questionnaire survey and an experiment in the form of a simplified fictive leasing contract. The theories that our study was based on were the institutional theory, positive accounting theory and corporate governance. There were indications that the companies´ choice of accounting firm affects whether the company chooses to account financial leasing off-balance-sheet or not. We could also from our study, gather that companies with diffuse ownership structure tend to classify their leasing as operational, in contrast to companies with concentrated ownership structure. There seemed to be a tendency that a higher share of companies with foreign ownership, than companies with solely domestic ownership, activates financial leasing in their balance sheet.

The dissertation is written in Swedish.

Tilldelningsdatum2004-jan.-01
OriginalspråkSvenska

Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

Citera det här

'