Finansiellt incitamentssystem i offentlig organisation
: en fallstudie på ett svenskt sjukhus

 • Philip Nilsson
 • Matilda Andersson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Under många år har finansiellt incitamentsystem inom den privata sektorn diskuterats då verkställande direktörers kompensationer ska kopplas samman med företaget prestation med syfte att värdemaximera för aktieägarna. På senare år har finansiellt incitamentsystem fått mer och mer inflytande i offentliga organisationer med mål att effektivisera och förbättra kvalitén. Tidigare forskning antar skilda uppfattningar i hur finansiellt incitamentsystem lämpar sig för offentlig sektor. Vidare är området fortfarande ganska outforskat, begränsad forskning och skilda uppfattningar leder således in på uppsatsens syfte.

  Syftet med uppsatsen är att utgå från ett agent-principalperspektiv och dess antaganden som bör gälla för att finansiellt incitamentsystem ska öka effektiviteten i ett svenskt offentligt sjukhus. En deduktiv ansats kommer tillämpas då utgångspunkten är agentteorin med sin ekonomiska synvinkel på det mänskliga beteendet. Vidare kompletteras agentteorin med teorier vilka har en skild synvinkel på organisationer och människor. Utifrån uppsatsen syfte har en metodkombination tillämpats för att analysera informationen från både intervjuer och enkätundersökning.

  Uppsatsen resultat grundas på intervjuer med chefer, ekonomer, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Enkätsvaren består av respondenter vilka är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Utifrån resultaten kan det antydas om att agentteorin och dess antagande kan ifrågasättas vilket medför en problematik med att tillämpa finansiellt incitamentsystem i organisationen.

  En bättre förståelse kring finansiellt incitamentsystem och dess lämplighet för organisationen torde vara av intresse då organisationen kan undvika risken att använda något som inte leder till den effekt organisationen önskar. 

  Tilldelningsdatum2015-aug.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEva Lövstål (Handledare) & Sven-Olof Collin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • agentteori
  • finansiellt incitamentssystem
  • förvaltarteori
  • offentliga organisationer
  • sjukhus

  Citera det här

  '