Finns det lämpliga habitat för den vitryggiga hackspetten i Luleå kommun?

  • Anna Vyöni

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

På grund av ett ökande modernt skogsbruk där tall och gran har ett högre ekonomiskt värde än lövträd har lövskogarna minskat drastiskt och därmed också den vitryggiga hackspetten (Dendrocopos leucotos). I den här uppsatsen har jag valt att undersöka den vitryggiga hackspettens möjlighet till häckning i Luleå kommun, närmare bestämt om de två områdena som inventerats för uppsatsen utgör lämpligt habitat för arten att häcka i samt vilka åtgärder som bör utföras ifall resultatet förklarar områdena olämpliga. Genom fältinventering har data tagits fram för volym av varje trädslag samt volym av död ved.

I område A består 55% av den totala volymen (m3sk) av björk. 22% består av gran, vilket är på gränsen till för högt för ett lämpligt vitryggshabitat. Alla levande lövträd är tillsammans 65%. Kategorin torra är totalt 7,3%, vilket är långt under den rekommenderade gränsen för ett lämpligt habitat. I område B består 59,7% av den totala volymen av björk. 22,1% består av gran. Alla levande lövträd är tillsammans 68,9%. Kategorin torra är totalt 3,4%, vilket är långt under den rekommenderade gränsen för ett lämpligt habitat.

Resultatet visar att områdena inte utgör lämpliga habitat just nu. Jag diskuterar huruvida den använda metoden eventuellt underskattar områdenas kvalitet för den vitryggiga hackspetten, bland annat att hänsyn inte tas till de döende träden, utan endast de som är helt döda.

Tilldelningsdatum2020-mars-27
OriginalspråkSvenska
HandledareElmberg Johan (Handledare) & Elisabeth Einarsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Ekologi (10611)

Nyckelord

  • vitryggig hackspett
  • lämpligt habitat
  • optimalområde
  • luleå
  • åtgärder

Citera det här

'