Finns det skillnader mellan flickors och pojkars skriftspråk? En studie av verbanvändning och val av uppsatsämne i gymnasiets nationella prov i svenska

 • Veronica Rosvall
 • Pia Niskala

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att identifiera eventuella skillnader mellan flickors och pojkars skriftspråk när det gäller antal verb och variationsgraden i verbens användning i skrift. Syftet är vidare att utröna huruvida flickors och pojkars val av uppsatsämne vid fri skrivning på nationella prov i svenska skiljer sig åt. Slutligen är syftet att undersöka huruvida man ur resultaten av undersökningen kan dra några pedagogiska slutsatser. Efter det att 106 gymnasisters uppsatser undersökts visade resultaten att det inte fanns några större skillnader mellan könen i användningen av verb. Vad gäller val av uppsatsämne fanns det dock vissa skillnader mellan könen. De pedagogiska slutsatser som kunnat dras är att lärare inte bör ha förutfattade meningar om vad som är utmärkande för flickors respektive pojkars språk. De bör dessutom vara försiktiga med att se någotdera kön som normgivande.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '